Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Dokumenty szkolne

  1. Statut Szkoły (Zatwierdzony przez Radę Pedagogczną Szkoły uchwałą z dnia 31.10.2017)
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku /założenia wstępne/ [wersja .doc]
  3. Zał. 1. Wykorzystanie monitoringu w szkole [wersja .doc]
  4. Zał. 2. Zasady współpracy z rodzicami [wersja .doc]
  5. Zał. 3. Wiodące treści wychowawczo-profilaktyczne dla poszczególnych klas [wersja .doc]
  6. Harmonogram realizacji planu wychowawczo-profilaktyczne Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku [wersja .doc]
  7. Ocenianie wg średniej ważonej [wersja .doc]
  8. Promocja zdrowia
  9. Regulamin dowozu uczniów. Oświadczenie