Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Wyprawka szkolna

Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 12 września 2016 r.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje ww. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:
- do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

Wnioski do pobrania i więcej informacji www.gdansk.pl.

Zasiłek szkolny

Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o przyznanie do zasiłku szkolnego,
 2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia,
 4. w przypadku ubiegania się o zasiłek dla pełnoletniego ucznia uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o zasiłek szkolny w jego imieniu,
 5. dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia,
 6. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego.

Termin i sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
 1. osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych
 2. za pośrednictwem poczty:
  Dział Świadczeń Rodzinnych
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-152 Gdańsk